«انواع سهام شرکت سهامی خاص : سهم ممکن است با نام » یا « بی نام » باشد . در صورتی که برای بعضی از سهام با رعایت مقررات مزایائی قائل شوند ، این  گونه سهام ، « ممتاز » نامیده می شوند .

در سهم با نام ، اسم و مشخصات صاحب سهم بر روی ورقه سهم قید می گردد . بعلاوه اسم و مشخصات صاحب سهم در دفتری که به نام « دفتر ثبت سهام »  نزد شرکت موجود است ، به همراه شماره سهم، نوشته می شود .

در سهم بی نام ، اسم و مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم قید نمی گردد . سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود . مگر این که خلاف آن ثابت گردد . برعکس سهم با نام ، نقل و انتقال سهم بی نام فقط به قبض و اقباض به عمل می آید .

 سهم ممتاز سهمی است که برای دارنده آن امتیازاتی در نظر گرفته شده باشد ، مانند این که از سود سهام بیشتری ، منتفع گردد یا در موقع انحلال شرکت در پرداخت مبلغ اسمی از دارائی شرکت ، نسبت به صاحبان سهام دیگر ، اولویت داشته باشد . انتشار سهام ممتاز باید به پیش بینی اساسنامه شرکت یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده باشد . معمولاً سهام ممتاز در مواردی صادر می شود که شرکت نیاز به افزایش سرمایه دارد یا می خواهد اشخاصی را که دارای اعتبار یا تخصص و کارائی خاص هستند ، جلب کند . در هر حال ، امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور واضح تعیین گردد . « هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز ، باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک این گونه سهام انجام گیرید » . سهم با نام ، بی نام و ممتاز را که در ازاء آوردن سرمایه به شرکت داده می شود « سهم سرمایه » می نامند .