• وقتی که شرکت ، موضوع خود را انجام داده یا انجام آن ، غیرممکن شده باشد .
 • وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و مدت منقضی شده باشد.
 • در صورتی که شرکت ورشکست شود.
 • برحسب تصمیم مجمع عمومی، در صورتی که اساسنامه ، صریحاً به مجمع مزبور اختیار داده باشد که بدون نیاز به رضایت شرکای ضامن ، در مورد انحلال شرکت اتخاذ تصمیم نماید.
 • در صورت فوت و محجوریت یکی از شرکای ضامن ، مشروط بر این که انحلال شرکت در این موارد، در اساسنامه تصریح شده باشد.
 • هرگاه یکی از شرکای ضامن ، به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه آن دلایل را موجه تشخیص داده و حکم انحلال شرکت را صادر کند.
 • در صورتی که در اساسنامه برای مجمع عمومی، حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکای ضامن، راجع به انحلال شرکت موافقت حاصل نشود و طرفداران انحلال، از دادگاه انحلال شرکت را تقاضا کنند و دادگاه دلایل آنها را موجه تشخیص داده و به صدور حکم انحلال شرکت ، مبادرت نماید .
 • هرگاه یکی از شرکای ضامن ورشکست شود و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه کتباً تقاشای انحلال شرکت را نموده باشد. توضیح این که در این مورد انحلال شرکت وقتی صورتی می گیرد که از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

دز صورت نیاز به اطلاعات در زمینه ثبت شرکت مختلط سهامی می توانید به مقاله مرتبت با آن مراجعه کنید: تعریف شرکت مختلط سهامی

راهنمای انحلال شرکت مختلط سهامی

تصفیه پس از انحلال شرکت مختلط سهامی

امور شرکت مختلط سهامی پس از انحلال ، باید تصفیه شود. این امر طبق مقررات مواد 202 تا 218 قانون تجارت ، به عمل می آید. مگر در مورد انحلال در اثر ورشکستگی، که تابع مقررات راجع به ورشکستگی خواهد بود .

مقررات جزیی در مورد شرکت مختلط سهامی 

 •  هر کس نصاب قانونی قیمت سهام را رعایت نکند یا قبل از ثبت شرکت، سهام یا گواهینامه موقت صادر نموده و به کسی تحویل دهد یا قبل از تأدیه حداقل پنجاه درصد قیمت سهام، سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام صادر نماید یا قبل از تعهد تمام سرمایه و پرداخت حداقل یک سوم قیمت سهام یا تحویل تمام آورده های غیرنقدی ، تشکیل شرکت را اعلام کند ، با اظهارنامه و نوشته مدیر شرکت را ، دایر بر تأیید تعهد و تأدیه سرمایه و اسامی شرکاء و مقدار سرمایه پرداخت شده ، به اولین مجمع عمومی جهت تصویب تسلیم ننماید، به جزای نقدی از پانصد ریال الی ده هزار ریال محکوم خواهد شد. بعلاوه باید خسارات وارد به شرکت و افراد را جبران نماید و هرگاه عمل او مشمول کلاهبرداری باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد
 •  حکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است که برخلاف واقع ، خود را صاحب سهام یا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومی وارد شوند یا در دادن رأی شرکت نمایند یا سهامی را برای این که به طور تقلب استعمال شود ، به دیگری بدهند. در مورد این امور، علاوه بر جزای نقدی مزبور ، می توان متخلف را به یک تا شش ماه حبس محکوم نمود .
 •  هرکس سهامی را که نصاب قانونی قیمت سهام در آنها رعایت نشده – یا قبل از تشکیل شرکت صادر گردیده یا سهام با نامی را که قبل از پرداخت پنجاه درصد قیمت آن ، صادر شده یا سهام شرکتی را که تشکیل آن قبل از تعهد تمام سرمایه و پرداخت لااقل یک سوم قیمت سهام و تحویل تمام آورده های غیرنقدی ، اعلام شده با علم به عدم رعیات قانون ، معامله کرده یا مشارکت در معامله داشته باشد یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد ، به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد . هرگاه عمل او مشمول کلاهبرداری باشد باید به مجازات آن نیز محکوم شود .
 •  هرکس برخلاف حقیقت ، مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمتس هام شده یا وقوع تأدیه ای را که واقعیت ندارد ، اعلام یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسایل ، دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید .
 • اعم از این که عملیات مذکور موثر شده یا نشده باشد. هرکس به طور تقلب، برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام، نام اشخاصی را برخلاف واقع، به عناوین مختلف، جزو شرکت قلمداد کندیا مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مربوطه، منافع را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشد، کلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد .