انتقال سهم الشراکه شرکتهای مختلط غیر سهامی

« هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند، بدون رضایت سایر شرکاء ، شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او ، داخل شرکت کند » ، لیکن چون قانون اضافه می کند ، « اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود، حق خود را در شرکت، بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً ، واگذار نمایند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت »، لذا می توان گفت که انتقال سهم الشرکه بدون رضایت به شرح فوق بین منتقل عنه و منتقل الیه ( انتقال دهنده و انتقال گیرنده ) معتبر خواهد بود.

نتیجه این که انتقال گیرنده می تواند منافع شرکت را ، که به سهم الشرکه تعلق می گیرد ، دریافت کند و یا در موقع انحلال شرکت حصه متعلقه را از دارائی شرکت بگیرد. ولی حق دخالت و تفتیش ( بازرسی ) در اداره و در امور شرکت را ندارد .

توضیح این که شریک با مسئولیت محدود ، اگرچه به طوری که ( شماره 718 ) گفته خواهد شد، حق دخالت در اداره امور شرکت مختلط غیرسهامی را ندارد ، لیکن حق نظارت در امور آن را ، دارد .

نکات انتقال سهم الشراکه شرکت

  •  منع مذکور ، راجع  به موردی است که شریک با مسئولیت محدود سهم الشرکه خود را به شخص ثالثی منتقل کند. قانون نسبت به موردی که شریک با مسئولیت محدود تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را به یکی از شرکاء اعم از شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود ، منتقل کند ، بیانی ندارد. می توان گفت که بهتر است ، انتقال سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود به یکی از شرکای شرکت نیز ، با رضایت سایر شرکاء به عمل آید.
  •  ممنوعیت انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکاء ، به شرح فوق الذکر ، هر چند به شریک با مسئولیت محدود راجع است ، لیکن باید گفت که به دلیل خصوصیت شرکت مختلط غیرسهامی که یک شرکت شخص است ( رجوع شود به شماره 782 ) و نظر به مسئولیتی که در برابر بدهی های شرکت متوجه شریک یا شرکای ضامن می باشد و اهمیتی که این امر از لحاظ شریک یا شرکای دیگر و خود شرکت دارد، باید گفت که ممنوعیت مزبور شامل شریک ضامن نیز می شود و وی نیز می تواند بدون رضایت سایر شرکاء ، سهم الشرکه خود را به دیگری ، اعم از شخص ثالث یا یکی از شرکاء منتقل کند .