- انتقال سهم الشرکه شرکت مختلط غیر سهامی ، ممکن است به وسلیه شریک با مسؤولیت محدود یا شریک ضامن به عمل آید .

انتقال سهم الشرکه شرکت مختلط غیر سهامی

« هیچ شریک با مسؤولیت محدود نمی تواند ، بدون رضایت سایر شرکاء ، شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او ، داخل شرکت کند » ، لیکن چون قانون اضافه می کند ، « اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسؤولیت محدود ، حق خود را در شرکت ، بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً ، واگذار نمایند ، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت » ، لذا می توان گفت که انتقال سهم الشرکه بدون رضایت به شرح فوق بین منتقل عنه و منتقل الیه ( انتقال دهنده و انتقال گیرنده ) معتبر خواهد بود . نتیجه این که انتقال گیرنده می تواند منافع شرکت را ، که به سهم الشرکه تعلق می گیرد ، دریافت  کند و یا در  موقع انحلال شرکت حصه متعلقه را از دارائی شرکت بگیرد . ولی حق دخالت و تفتیش ( = بازرسی ) در اداره و در امور شرکت را ندارد . توضیح این که شریک با مسؤولیت محدود ، اگرچه ، به طوری که ( شماره 718 ) گفته خواهد شد ، حق دخالت در اداره امور شرکت مختلط غیرسهامی را ندارد ، لیکن حق نظارت در امور آن را ، دارد .

دو مطلب قابل ذکر وجود دارد :

1- منع مذکور ، راجع است به موردی که شریک با مسؤولیت محدود سهم الشرکه خود را به شخص ثالثی منتقل کند . قانون نسبت به موردی که شریک با مسؤولیت محدود تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را به یکی از شرکاء اعم از شریک ضامن یا شریک با مسؤولیت محدود ، منتقل کند ، بیانی ندارد . – می توان گفت که بهتر است ، انتقال سهم الشرکه شریک با مسؤولیت محدود به یکی از شرکای شرکت نیز ، با رضایت سایر شرکاء به عمل آید .

2- ممنوعیت انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکاء ، به شرح فوق الذکر ، هر چند به شریک با مسؤولیت محدود راجع است ، لیکن باید گفت که به دلیل خصوصیت شرکت مختلط غیرسهامی که یک شرکت شخص است ( رجوع شود به شماره 782 ) و نظر به مسؤولیتی که در برابر بدهی های شرکت متوجه شریک یا شرکای ضامن می باشد و اهمیتی که این امر از لحاظ شریک یا شرکای دیگر و خود شرکت دارد ، باید گفت که ممنوعیت مزبور شامل شریک ضامن نیز می شود و وی نیز می تواند بدون رضایت سایر شرکاء ، سهم الشرکه خود را به دیگری ، اعم از شخص ثالث یا یکی از شرکاء منتقل کند .