منظور از « سهم الشرکه » آورده هر یک از شرکاء به شرکت یا به عبارت دیگر ، مقداری از سرمایه شرکت است که به هر یک از آنها تعلق دارد . « سهم الشرکه شرکاء و نمی  تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره ، درآید . سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود ، مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند » بنابراین اولاً ، بر خلاف شرکت سهامی که در آن ، همان طور که سابقاً ( شماره 75 ) گفته شد ، سرمایه هر یک از سهامداران به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال به دیگری به صورت سهام با نام ، بی نام یا سهام ممتاز می باشد ، سهم الشرکه یعنی سرمایه هر یک از شرکاء در شرکت با مسؤولیت محدود ، نمی تواد به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال به غیر باشد . ثانیاً ، انتقال سهم الشرکه به غیر ، اعم از یکی دیگر از شکای همان شرکت یا شخص ثالث ، ممکن می باشد . ولی برای این امر ، شرایطی به شرح زیر لازم است:

  • عده ای از شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آنها باشد ، با انتقال موافق باشند .
  • شرکای موافق با انتقال ، علاوه بر دارا بودن سه چهارم سرمایه شرکت ، اکثریت عددی نیز داشته باشند .
  • انتقال سهم الشرکه ، با « سند رسمی » به عمل آید .