انتقال سهام شرکت سهامی خاص ، همان طور که ( شماره 75 ) اشاره شد ، به قبض و اقباض به عمل می آید . به همین منظور است که سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود . توضیح این  که سند در وجه حامل  ، سندی است که دارنده  آن ، مالک آن شناخته می شود و برای مطالبه وجه آن یا استفاده از آن ، محق محسوب می  گردد مگر این که ثابت شود وی مالک آن نیست .

« قبض » عبارت است از تسلط بر مال و « اقباض » به قبض دادن مال ا ست . « قبض و اقباض » یعنی ستاندن مال و دادن بهای آن و بالعکس . در معامله سهم بی نام، خریدار ، سهم را از فروشنده می گیرد ، این « قبض » است و بهای سهم را به او تحویل می دهد ، این « اقباض » است ( قبض و اقباض خریدار ) – فروشنده ، بهای سهم را از خریدار می گیرد ، این قبض است و سهم را به او تحویل می دهد ، این اقباض است ( قبض و اقباض فروشنده ) .

انتقال سهام با نام ، باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او ، باید انتقال را در دفتر مذکور امضاء کند . در موردی که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد ، نشانی کامل انتقال  گیرنده نیز باید در دفتر مزبور قید شود . زیرا وی مسؤول پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده سهم است ، و برای دسترسی به او لازم است که شرکت از نشانی وی آگاه باشد . بدیهی است هرگونه تغییر نشانی مزبور نیز باید از طرف انتقال گیرنده به اطلاع شرکت برسد .

به تصریح ماده 40 هر انتقالی که در  مورد سهم با نام ، بدون رعایت شرایط فوق الاشعار به عمل می آید ، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود .

طبق ماده 41 لایحه اصلاح قانون تجارت « در شرکتهای سهامی عام  ، نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد » . بدین ترتیب باید گفت  که معامله سهام شرکت سهامی عام ، قید و شریطی ندارد .

راجع به نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی خاص، لایحه اصلاح قانون تجارت بیانی ندارد . هرچند ،  به طوری که ذیلاً گفته خواهد شد ، اصولاً ، ورقه سهم سندس است قابل معامله ، ولی چون تشکیل شرکتهای سهامی خاص قاعدتاً بین اشخاصی  که از قبل با هم آشنایی دارند صورت می گیرد ، لذا نمی توان نقل و انتقال بدون قید و شرط سهام آنها را که ممکن است سبب ورود شخص یا اشخاص ناآشنایی به شرکت شود ، تجویز نمود . مگر این که سهامداران در این مورد قبلاً توافق نمایند . مثلاً در اساسنامه پیش بینی کنند که نقل و انتقال سهام ، بدون قید و شرط انجام شود یا این امر با تصویب هیأت مدیره یا تصویب مجمع عمومی یا با رضایت همه سهامداران به عمل آید . و ماده 41 فوق الاشعار ، به سهام شرکت  های سهامی عام راجع است و ارتباطی به نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص ندارد .