در صورتی که مدیر یا  مدیران شرکت به موجب اساسنامه تعیین شده و نام آنها در اساسنامه قید گردیده باشد ، به نظر می رسد که شرکاء می توانند با اکثریتی که طبق ماده 111 قانون تجارت برای تغییر اساسنامه لازم است و عن قریب ( شماره 598 ) بیان خواهد شد ، به تغییر و عزل مدیر و مدیران مزبور مبادرت نمایند . مدیر یا مدیران شرکت اصولاً می توانند از سمت خود استعفاء دهند .

اضافه می شود که درهر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر یابند ، باید این تغییرات جهت ثبت و انتشار برای اطلاع عموم ، به مرجع ثبت شرکت اعلام شود .