انتخاب هیأت مدیره و مدت مدیریت  ، در صلاحیت مجمع عمومی عادی است . ولی اولین هیأت  مدیره را ، در بدو تأسیس شرکت ، همان طور که ( شماره 35 ) گفته شد ، مجمع عمومی مؤسس انتخاب می کند . چون در شرکت سهامی خاص ، همان طور ک ه ( شماره 60 ) ذکر شد ، تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست ، لذا هرگاه در شرکت مزبور ، مجمع مذکور تشکیل نشود ، اولین هیأت مدیره ، توسط سهامداران انتخاب می شود .

اعضای هیأت مدیره را ، اعم از اصلی و علی البدل ، مجمع عمومی عادی از بین سهامداران و مجمع عمومی مؤسس از بین خریداران سهام انتخاب می نمایند . انتخاب با اکثریت نسبی به عمل می آید .

 همان طور که در بحث از مجامع عمومی ( شماره 141 ) ذکر شد ، در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره ، تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ، ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده ،برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود . رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین دو یا چند نفری که مایل باشد تقسیم کند . مدت مدیریت در اساسنامه تعیین می شود . لیکن ، به تصریح قانون ، این مدت نباید از دو سال تجاوز کند .

 اعضای هیأت مدیره پس از انتخاب شدن باید ، همان طور که ( شماره 37 ) گفته شد ، کتباً قبول سمت نمایند . قبول سمت به خودی خود ، دلیل بر این است که مدیر ، با علم به تکالیف و مسؤولیتهای سمت خود ، عهده دار آن گردیده است .

کلیه اعمال و اقدامات مدیران شرکت سهامی در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها ، اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست .

یادآوری می شود که در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی عادی متضمن انتخاب اعضای هیأت مدیره است ، باید یک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت ، به مرجع ثبت ارسال گردد .