داشتن مدیر عامل برای شرکت سهامی عام یا خاص ، الزامی است . در این خصوص تصریحی در لایحه مزبور مشاهده نمی شود . ولی این الزام ، از عبارت  اول ماده 124 فوق که هیأت مدیره را ملزم به انتخاب مدیر عامل می کند ، مستفاد می گردد .

 انتخاب مدیر عامل باید در جلسه رسمی هیأت مدیر به عمل آید . چون قانون اکثریت خاصی را برای انتخاب  مدیرعامل مقرر نداشته ، پس باید گفت که تعیین مدیرعامل ،  مانند سایر تصمیمات هیأت  مدیره ، باید با اکثریت آراء حاضران در جلسه رسمی آن صورت  گیرد . مگر آن که در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد .

از قید « اقلاً » در بیان  عبارت اول  ماده مذکور ، معلوم می شود که هیأت مدیره می تواند بیش از یک مدیرعامل برای شرکت انتخاب کند . مدیرعامل را می توان از بین اعضای هیأت مدیره یا سهامداران شرکت یا خارج از آن انتخاب کرد .

مدت مدیریت مدیرعامل را هیأت  مدیره تعیین می کند . ولی در موردی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد ، مدت مدیرعامل بودن وی ، نباید از مدتی که از عضویت او در هیأت مدیره باقی مانده است بیشتر باشد . بنابراین هیأت مدیره می تواند مدت مدیریت چنین  مدیرعاملی را کمتر از مدت باقیمانده مزبور یا حداکثر برابر آن تعیین نماید . در غیر این مورد ظاهراً محدودیتی برای مدت دوره مدیرعاملی مشاهده نمی شود و هیأت مدیره در تعیین آن آزاد است .ولی در هر صورت مدیرعامل قابل عزل می باشد و هیأت مدیره در هر موقع می تواند وی را عزل کند . عزل مدیرعامل ، مانند انتخاب وی با اکثریت آراء حاضران در جلسه رسمی هیأت مدیره صورت می گیرد .

در علت این امر که نباید مدت مدیریت مدیرعاملی که عضو هیأت مدیره هست ، از مدت باقیمانده عضویت وی در هیأت مدیره بیشتر باشد ، شاید بتوان  گفت که قانون ، بدین وسیله خواسته است از طولانی تعیین شدن بی جهت مدت دوره مدیریت مدیرعاملی که عضو هیأت مدیره هست و احیاناً می تواند با اعمال نفوذ یا جلب نظر مساعد اکثریت هیأت مدیره ، موجبات آن را فراهم نماید ، جلوگیری کند .

یادآوری می شود که در جلسه ای که قرار است در آن انتخاب یکی از اعضای هیأت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت مطرح گردد  ، طبیعتاً ، چون منع قانونی وجود ندارد ، عضو مزبور حق حضور و حق رأی خواهد داشت و می تواند به نفع خود رأی دهد .