انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است . یعنی هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره ، می تواند به طور مکرر و متوالی به عضویت اصلی و علی البدل یا بالعکس انتخاب شود : - اگر خدمات و مدیریت عضو هیأت مدیره موجبات رضایت سهامدارن را فراهم آورده و خود وی مجدداً داوطلب عضویت هیأت مدیره شود و ممنوعیت قانونی نیز برای این امر وجود نداشته باشد در چنین حالتی که « مقتضی موجود و موانع مفقود است » ، قانون منطقاً انتخاب مجدد وی را به عضویت مزبور بلامانع اعلام کرده است . ( ولی این امر متأسفانه ممکن است در مواردی تالی دیگری داشته ، و عملاً فرد یا افرادی را به مدیران مادام العمل شرکت تبدیل کند ) .