انتخاب و عزل بازرسان

انتخاب بازرسان در صلاحیت مجمع عمومی عادی است . ولی ، همان طور که ( شماره 143 و 169 ) گفته شد ، انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام ، در مجمع عمومی  مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی خاص ، به وسیله سهامداران با تنظیم صورتجلسه و امضای آن انجام می شود . بازرس ممکن است از بین سهامداران با تنظیم صورتجلسه و امضای آن انجام می شود . بازرس ممکن است از بین سهامداران یا خارج از آن انتخاب شود . انتخاب بازرسان با اکثریت نسبی به عمل می آید . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان ، حتی اولین آنها را که به شرح فوق انتخاب شده اند ، عزل کند . به شرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید .

مجمع عمومی عادی ،- و در بدو تأسیس شرکت ، مجمع عمومی مؤسس در شرکت سهامی عام و سهامداران در شرکت سهامی خاص ، باید یک یا چند نفر ، به تعدادی که اساسنامه معین می کند ، بازرس علی البدل نیز انتخاب نمایند . بازرس یا بازرسان علی البدل ، در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط بازرس یا بازرسان اصلی یا عدم قبول سمت توسط آنها ، جهت انجام وظیفه بازرسی دعوت می شوند . بازرسان اعم از اصلی و علی البدل ، باید پس از انتخاب شدن کتباً قبول سمت نمایند و قبول سمت بخودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسؤولیتهای خود ، عهده دار آن گردیده است .

نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی ، دایر بر انتخاب بازرس یا بازرسان ، باید به مرجع ثبت شرکت ارسال شود . لازم است که نام و مشخصات بازرس یا بازرسان پس از انتخاب ، در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می شود ، منتشر گردد .

در هر موقع که انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت باید انجام شود ،  رئیس و اعضای هیأت مدیره که عمداً مجمع عمومی عادی را برای این منظور دعوت نکنند ، به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد .