اقامتگاه شرکت ها

به موجب ماده 590 قانون تجارت« اقامتگاه شخص حقوقی یا شرکت ها محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست» طبق قسمت اخر ماده 1002 قانون مدنی « اقامتگاه شرکت ها مرکز عملیات آنها خواهد بود» و بالاخره آیین دادرسی مدنی در ماده 36 مقرر می دارد:« دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت یا اقامتگاه اقامه می شود».

به طوری که ملاحظه می شود در اصل موضوع که اقامتگاه شرکت غیر از اقامتگاه شرکا است، تناقض بین قوانین مزبور نیست، ولی در تعیین این اقامتگاه بین قانون تجارت و قانون مدنی اختلاف است و قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیشتر به قانون تجارت نزدیک است تا به قانون مدنی.

اقامتگاه شرکت ها

شرایط تغییر اقامتگاه شرکت

موضوع اصلی یک شرکت در متن اساسنامه یا شرکتنامه تنظیم شده و قبل از ثبت معین می شود. در صورت نیاز به ثبت تغییرات در شرکت از جمله تغییر اقامتگاه تابع تغییر اساسنامه یا شرکتنامه خواهد بود. در ماده ۱۱۱ قانون تجارت، در مورد شرکت با مسئولیت محدود، تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که حداقل تا سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند، واگذار کرده است، مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. ماده ۸۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ نیز هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند.

در مورد سایر شرکت ها قانونگذار ماده ای را به تغییر اساسنامه و شرایط آن اختصاص نداده است. بنابراین در مورد این شرکت ها اصول کلی حاکم بر شرکت های تجاری قابل اعمال اند و ممکن است هر موردی با مورد دیگر تفاوت داشته باشد.

آنچه مسلم است این است که تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکا شود. بنابراین، اگر تغییر اساسنامه موجب تشدید تعهدات بعضی شرکا شود فقط توافق کلیه شرکا قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود.

در سایر موارد، به نظر ما تصمیم اکثریت برای تغییر اقامتگاه کافی است. مع ذلک، چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تاثیر دارد، تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و مؤثر است که به تغییر تابعیت شرکت نینجامد، در غیر این صورت تغییر در  اقامتگاه در همان شرایطی صورتی خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می گیرد.

البته صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر، تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا لازم باشد که برای انجام دادن آن اساس نامه تغییر کند. اقامتگاه شرکت کجاست؟

هر زمان که نیاز به ثبت تغییرات در شرکت برای تغییر در اساسنامه داشتید متن مرتبط با آن راهنمای شما خواهد بود.

در صورت نیاز به تغییر آدرس و اقامتگاه شرکت می توانید از کارشناسان مجرب ثبت بین الملل  با برند تجاری مجتمع ثبت شرکت و برند در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران با شماره تلفن موسسه بین الملل تماس حاصل نمایید.