اقامتگاه شرکت ها

به موجب ماده 590 قانون تجارت« اقامتگاه شخص حقوقی یا شرکت ها محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست» طبق قسمت اخر ماده 1002 قانون مدنی « اقامتگاه شرکت ها مرکز عملیات آنها خواهد بود» و بالاخره آیین دادرسی مدنی در ماده 36 مقرر می دارد:« دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکائ و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت یا اقامتگاه اقامه می شود». بطوریکه ملاحظه می شود در اصل موضوع که اقامتگاه شرکت غیر از اقامتگاه شرکاست، تناقض بین قوانین مزبور نیست، ولی در تعیین این اقامتگاه بین قانون تجارت و قانون مدنی اختلاف است و قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیشتر به قانون تجارت نزدیک است تا به قانون مدنی.

در صورت نیاز به تغییر ادرس و اقامتگاه شرکت میتوانید از کارشناسان مجرب ثبت بین الملل با برند تجاری مجتمع ثبت شرکت و برند در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران با شماره تلفن32137 026 تماس حاصل نمایید.