افزایش یا کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود کاملا قانونی و قابل انجام می باشد.

اصولا افزایش سرمایه در شرکت ها زمانی اتفاق می افتد که جهت فعالیت شرکت و طرح توسعه نیاز به نقدینگی باشد. لازم به ذکر است یکی از مزایای حضور در بورس اقدام به افزایش سرمایه شرکت است.

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص:

به پیشنهاد هیئت مدیره و ملاحضات گزارشات بازرس شرکت در قالب مجمع فوق العاده افزایش سرمایه می تواند از طریق مراحل زیر انجام گردد.

  1. پرداخت نقدی
  2. تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت
  3. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
  4. تبدیل اوراق قرضه به سهام

کاهش سرمایه در شرکت های سهامی خاص :

کاهش سرمایه در شرکت های سهامی خاص به دو روش اختیاری و اجباری صورت می پذیرد.

افزایش یا کاهش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود:

در مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود می توان در خصوص افزایش سرمایه یا کاهش سرمایه تصمیم گرفت.

در این مجمع هرکدام از شرکا می توانند سهام خود را کاهش یا افزایش دهند البته با موافقت کلیه افراد حاضر در مجمع.