در جهت تحقق اهداف وسیع شرکت های تجاری نیاز به افزایش سرمایه یکی از آیکون های اصلی در راستای پیشبرد این مهم محسوب می شود و همین امر مستلزم افزایش اطلاعات مخاطبین جهت آمادگی بیشتر برای اجرایی کردن این امر می باشد. در مجموع و به طور خلاصه می توان گفت که شرکت های سهامی خاص برای افزایش سرمایه از سه روش می توانند استفاده کنند که عبارت است از : افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام به صورت نقدی ، افزایش سرمایه ازطریق افزایش مبلغ اسمی سهام به صورت غیر نقدی و افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده .