تصمیم راجع به اعلام ورقه قرضه به مرجع ثبت شرکت و شرایط صدور و انتشار آن ، باید همراه طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه ، کتباً به مرجع ثبت شرکت اعلام شود . مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح مزبور ، به هزینه شرکت در « روزنامه رسمی » آگهی خواهد نمود . قبل از انجام تشریفات مذکور ، هرگونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.

پس از انتشار آگهی مزبور به وسیله مرجع ثبت ، شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن چاپ شده است ، در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد ، آگهی کند .