هرگاه در مجمع عمومی مؤسس رسیدگی و تصویب تمام  موضوعات مربوط، به اتمام نرسد، هیأت رئیسه، با تصویب مجمع، می تواند اعلام تنفس کرده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد ندارد و در جلسات بعد، مجمع با همان حد نصاب جلسه نخستین رسمیت خواهد یافت.

چند دفعه می توان اعلام تنفس کرد؟

همان‌ طور که در بالا گفتین، اگر مجمع عمومی نتواند درباره همه موضوعات مورد یررسی و طرح شده در جلسات مجامع عمومی تصمیم اتخاذ کند، با اعلام تنفس می تواند آن را به بعد موکول کند. اما در این زمان این سوال به میان می آید که آیا اعلام تنفس مجمع، با محدودیتی نیز همراه میشود یا خیر؟ آیا در مجامع عمومی می‌توان چندین دفعه اعلام تنفس کرد؟

در پاسخ به این سوالات که صد در صد ذهن شما را نیز به خود اشغال کرده می گوییم : بله امکان پذیر است. بر اساس ماده مصوب ۱۰۴ قانون تجارت، اعلام تنفس در مجامع عمومی به دفعات امکان‌ پذیر خواهد بود. در صورت کلی، اگر موضوعات مطرح شده در مجامع عمومی شرکتها، نیاز به صرف زمانی طولانی باشد، مجامع با رعایت تشریفات لازمه، خواهند توانست برای یک یا چندین دفعه تنفس اعلام کنند. پس در تعدد دفعات تنفس در مجمع، محدودیتی وجود ندارد.

اعلام تنفس مجمع عمومی

اقدامات مربوطه برای اعلام تنفس مجامع

مقام تصمیم گیرنده اعلام تنفس مجمع

مجامع عمومی شرکت، توسط هیئتی به نام هیئت رئیسه اداره می‌شوند. این هیات شامل یک رئیس، یک منشی و دو ناظر است. به خاطر داشته باشید که اگر مجمع نتواند درباره تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیم‌گیری کند، هیات رئیسه مجمع می‌تواند اعلام تنفس نماید.

بنابراین، مقامی که می‌تواند درباره این موضوع تصمیم گیری کند، هیات رئیسه مجمع است. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه تشکیل هیات رئیسه و مقررات مربوط به این هیئت، به مقاله مرتبط با هیات مدیره مراجعه نمایید.

تصویب مجمع

باید توجه داشته باشید که اعلام تنفس در مجمع، توسط هیات مدیره و با تصویب مجمع قابل انجام است. یعنی هیات رئیسه به تنهایی نمی‌تواند در مورد اعلام تنفس تصمیم‌گیری کند و این موضوع حتما باید در مجمع عمومی به تصویب برسد.

تعیین جلسه حداکثر تا دو هفته

هیات رئیسه در شرکتها با اعلام تنفس، باید در مکان و تاریخ و ساعات جلسه ای که در آینده تعیین شده حضور یابند. اما براساس قوانین تجارت و رسیدگی به امور حقوقی این تاریخ نباید بیشتر از دو هفته شود. مثلاً اگر جلسه ای از مجامع عمومی عادی در تاریخ ۱/۲/1402 تشکیل شود، اما به هر دلیل نتوان در این جلسه درباره تمامی موضوعات مطرح شده تصمیم‌گیری کرد، هیئت رئیسه با اعلام تنفس، موظف است در تاریخ و ساعت جلسه بعدی برای ادامه رسیدگی به تصمیمات جلسات تعیین نماید. مطابق توضیحات ارائه شده، این جلسه باید حداکثر تا تاریخ ۱۴/۲/1402 یعنی دو هفته بعد تشکیل شود.

عدم نیاز به انتشار مجدد آگهی دعوت

اکثریت اشخاص بر این باور هستند که برای تشکیل هر یک از مجامع باید صاحبان سهام را از راه انتشار آگهی دعوت به شرکت در مجامع کرده که این موضوع به عنوان یک  بحث کلی، قابل اجرا و پذیرش است؛ اما باید در جریان باشید هر موضوعی این امکان را دارد که استثنائاتی را شامل شود. جلسه بعد از اعلام تنفس نیازی به انتشار آگهی ندارد. به عبارت دیگر، جلساتی که پس از اعلام تنفس مجمع تشکیل می‌ شود،حکم ادامه جلسه قبل به حساب می آید و در کل نیازی به انتشار آگهی دعوت از اعضای هیئت مدیره ندارد.

نحوه تنظیم صورتجلسه قبل و بعد از اعلام تنفس

حال با تشریح مفهوم و تشریفات مرتبط با اعلام تنفس مجامع عمومی شرکت آشنا شده‌اید،بهتر است به موضوعی مهمتر بپردازیمکه آن در زمینه تنظیم این صورتجلسات ایت که توضیحات مفصل را می توانید با مشاوره حقوقی و ثبتی وکلای بین الملل پیش ببرید، یک نکته که بازگو کردن آن  خالی از لطف نیست یکی بودن جلسه قبل و بعد از تنفس، است. بنابراین باید در تنظیم صورتجلسه به این نکته نیز توجه ویژه شود.

متن مرتبط با صورتجلسه قبل از اعلام تتفس

به دلیل طولانی شدن جلسه و عدم امکان تصمیم‌گیری در خصوص ………… ، تنفس اعلام گردید و جلسه بعدی جهت رسیدگی به موضوعات فوق‌الذکر به تاریخ ……. ساعت …….، در همان محل موکول گردید.

متن مرتبط با صورتجلسه بعد از اعلام تتفس

پیرو تشکیل جلسه مجمع عمومی ….. شرکت …… ثبت شده به شماره ……. در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ….. و به شناسه ملی ……..، در مورخ ……. و اعلام تنفس جهت برگزاری ادامه جلسه در تاریخ …… ساعت ……، جلسه با حضور کلیه/اکثر سهام‌داران در اقامتگاه قانونی شرکت تشکیل شد.

جلسه بعد از تنفس در مجامع عمومی

هرگاه در مجمع عمومی ، تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود، هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع، می تواند اعلام تنفس کند. در این صورت باید تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین نماید. در این مورد به دعوت و آگهی مجدد نیاز نیست و جلسه یا جلسات بعد با همان حد نصاب جلسه اول، رسمیت خواهد داشت.

اضافه می شود که هیأت رئیسه جلسه یا جلسات مزبور نیز همان هیأت رئیسه جلسه اول خواهد بود. مگر این که بعضی یا کلیه اعضای آن غایب باشند، که در این صورت به انتخاب مجدد آنها از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه، اقدام خواهد شد.