هرگاه در مجمع عمومی مؤسس رسیدگی و تصویب تمام  موضوعات مربوط ، به اتمام نرسد ، هیأت رئیسه ، با تصویب مجمع ، می تواند اعلام تنفس  کرده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد ، تعیین  کند . تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد ندارد و در جلسات بعد ، مجمع با همان حد نصاب جلسه نخستین رسمیت خواهد یافت .