اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص که لایجه  اصلاح قانون تجارت ، به مسامحه آن را مکرراً « مدیران » نیز می نامد ، رکن اداره کننده شرکت سهامی بوده و دارای اعضای اصلی و علی البدل می باشد و تعداد آنها را اساسنامه تعیین می کند . ولی به تصریح عبارت اخیر ماده 107 لایحه مزبور ، عده اعضای ( اصلی ) هیأت  مدیره در شرکت سهامی عام ، نباید از پنج نفر کمتر باشد .

درباره عده اعضای شرکت سهامی خاص ، لایحه اصلاح قانون تجارت بیانی ندارد . لیکن با اعتناء بر این امر  که ، هیأت مدیره هر شرکت سهامی ، باید یک رئیس و یک نایب رئیس داشته باشد ، باید گفت که عده اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت سهامی خاص نباید از دو نفر کمتر باشد .

کسانی که نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

مطابق ماده 111 قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.

  1.  محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
  2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به سبب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاش یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت ، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، یا جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت یا کلاهبرداری شناخته شده است. اختلاس ، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.