اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص که لایجه  اصلاح قانون تجارت ، به مسامحه آن را مکرراً « مدیران » نیز می نامد ، رکن اداره کننده شرکت سهامی بوده و دارای اعضای اصلی و علی البدل می باشد و تعداد آنها را اساسنامه تعیین می کند . ولی به تصریح عبارت اخیر ماده 107 لایحه مزبور ، عده اعضای ( اصلی ) هیأت  مدیره در شرکت سهامی عام ، نباید از پنج نفر کمتر باشد .

درباره عده اعضای شرکت سهامی خاص ، لایحه اصلاح قانون تجارت بیانی ندارد . لیکن با اعتناء بر این امر  که ، هیأت مدیره هر شرکت سهامی ، باید یک رئیس و یک نایب رئیس داشته باشد ، باید گفت که عده اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت سهامی خاص نباید از دو نفر کمتر باشد .