اعتبارات اسنادی یک سند رسمی از بانک است که برای تضمین تعهدات مالی فی مابین طرفین قرارداد( خریدار و فروشنده ) داده می شود.

اعتبارات اسنادی بیشتر در معاملات و مراودات مالی بین دو کشور به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.

  1. گشایش LC تحت قوانین بین الملل می باشد.
  2. معمولا بین شرکتهای خارجی و ایرانی است.

ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی بین شرکتهای داخلی صورت می پذیرد.

در ضمانت نامه بانکی حداقل 3 برابر ضمانت نامه باید وثیقه به بانک ارائه گردد.