در صورتی که سمت مدیر عامل شرکت ، طی مدت زائد بر شش ماه بلامتصدی بماند ، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند.