در ارتباط سهام با تقسیم سود و در این که تقسیم سود باید به نسبت سهام باشد ، بیان صریحی در لایحه اصلاح قانون تجارت دیده نمی شود . ولی می توان آن را از ماده 24 سابق الذکر لایحه مزبور ( شماره 74 ) که در تعریف سهم ، آن را مشخص میزان منافع صاحب سهمب یان می کند ( و نیز شاید از ماده 32 آن که ، به متساوی بودن مبلغ اسمی سهام تصریح می نماید ) ، استنباط کرد . علاوه بر آن طبع شرکت سهامی که یک شرکت سرمایه است ، اصولاً ایجاب می کند که در آن بهره وری صاحبان سهام از سود ، به نسبت سرمایه آنها باشد . مع هذا ، همان طور که ( شماره 76 ) ذکر  گردید  ، می توان به سهام ممتاز ، سود بیشتری از سایر سهام پرداخت کرد.