اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری

اداره ثبت شرکت ها مجری ثبت شرکت و صورتجلسات شما میباشد .هرگونه تغییرات در شرکت باید زیر نظر اداره ثبت شرکت همان حوزه ثبتی انجام پذیرد. درحال حاضر اکثر اداره ثبت شهرهای بزرگ از جمله تهران و کرج، تمامی موکلین و قاضیان محترم را از طریق سامانه و یا سایت پذیرش می کند. تمامی مراحل ثبت از تعیین نام تا دریافت ّآگهی تاسیس و یا آگهی تغییرات در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شما انجام می شود.

در صورت نیاز به مشاوره ثبتی با ما در ارتباط باشید.