اداره ثبت شرکت

اداره ثبت شرکت ها مجری ثبت انواع شرکت و صورتجلسات و تغییرات شرکت های شما میباشد.هرگونه تغییرات در شرکت باید زیر نظر اداره ثبت شرکت همان حوزه ثبتی انجام پذیرد.درحال حاضر اکثرا ادارات ثبت شرکت در شهر های بزرگ تمامی موکلین و ارباب رجوع های محترم را از

طریق سامانه مرتبط با ثبت شرکت پذیرش مینمایند.تمامی مراحل ثبت از تعیین نام و تا دریافت آگهی تاسیس و یا آگهی تغییرات د ر اداره ثبت شرکت شهر شما انجام میشود.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص چگونگی ثبت شرکت و تغییرات شرکت ها حتما قبل از هر اقدامی با موسسه حقوقی بین الملل با برند تجاری مجتمع ثبت شرکت و برند تماس و از مراحل و شرایط ثبت شرکت آشنا گردید.