اجلاس سالانه مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار ، پس از پایان سال مالی ، در موقع که اساسنامه پیش بینی می کند ، تشکیل گردد . در این اجلاس ترازنامه ، حساب سود و زیان سال مالی قبل ، صورت دارائی ، مطالبات و دیون شرکت ، صورتحساب و عملکرد سالیانه شرکت ، گزارش مالی مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی ، مورد رسیدگی و تصویب قرار می گیرد .

 هیأت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ، ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است ، مجمع عمومی عادی سالانه را برای تصویب عملیاتس ال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت ، دعوت نماید  . هرگاه هیأت مدیره در مهلت مزبور ، مجمع عمومی را دعوت نکند ، بازرس یا بازرسان مکلفند رأساً به دعوت آن اقدام کنند .

در صورتی که رئیس و اعضای هیأت مدیره ، حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی ، مجمع عمومی عادی سالانه را دعوت نکنند ، به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد .

 به تصریح قانون ، « بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان ، اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

یادآوری می شود که « هر صاحب حساب می تواند ، از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی ، در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و  گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان ، رونوشت بگیرد » .