هیأت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند  اجلاس در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند . در این صورت ، دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود . به طور کلی در آگهی دعوت برای تشکیل مجمع عمومی ، در هر دو اجلاس ، لازم است که ، علاوه بر دستور جلسه ، تاریخ و محل جلسه با قید ساعت و  نشانی کامل نوشته شود . به  عنوان مثال ، از مواقع مقتضی برای تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ، موقعی است که ، در اثر فوت یا استعفای چند نفر از هیأت مدیره  ، تعداد آنها از حداقل مقرر کمتر شود و تعداد اعضای علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیأت مدیره نباشد ، که در این صورت مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی را جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره دعوت نمایند .