ثبت موسسه در کرج

  • توضیح مختصر در مورد ثبت موسسه در کرج

بنابر ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری، موسسه بدین صورت تعریف شده است:

« مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود، اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. »

بنابر این تعریف ارائه خدمات مذکور تجاری در قالب موسسات به دو بخش تقسیم می گردد:

الف: موسساتی که مقصود از تشکیل آن‌ها جلب منافع وتقسیم آن بین اعضای خود نباشد اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شود کلیه فعالیت‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسین آن هنگامی که در خواست ثبت می‌نمایند توسط اداره ثبت شرکت‌ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می‌شود و پس از وصول پاسخ مثبت نسبت به ثبت اقدام می‌گردد.

ب: موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد اینگونه موسسات موسسات غیر تجارتی نامیده می‌شوند بنابراین فعالیت‌هایی از قبیل آموزشگاههای علمی و فنی و کلاس‌های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه‌های فوق در قالب موسسات غیرتجارتی متصور می‌باشد و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.

مدارک مورد نياز جهت ثبت موسسه در کرج

١

٢– تنظيم اساسنامه حداقل در ٢ جلد و امضای ذيل تمام صفحات توسط كليه شركا يا اعضا

٣تنظيم صورتجلسه مجمع موسسين حداقل در ٢ نسخه

٤فتوكپی شناسنامه شركا

٥اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم

٥ –١حداقل وجود دو نفر شريك در موسسه الزامی است.

٥٢قيد سرمايه به هر ميزان در موسسه مجاز می باشد.

٥٣امضای مدير شعبه و فتوكپی شناسنامه و قيد محل سكونت در صورتی كه شركت شعبه داشته باشد الزامی است.

روش ومراحل ثبت موسسه در کرج

١تکمیل فرم تقاضانام ثبت موسسه و امضا توسط شركا

٢تکمیل فرم صورتجلسه موسسين و امضا توسط شركا

٣تنظيم و امضای كليه صفحات اساسنامه توسط شركا

٤چند نام انتخاب و به مسئول تعيين نام اداره ثبت شركتهای کرج ارائه گردد ( توجه شود نام انتخاب شده اولا بايد با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته و ثانيا سابقه ثبت نداشته باشد ثالثا از نامهای خارجي نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسی گواهی لازم را با انتخاب يكی از اسامی پيشنهادی صادر می نمايد.

٥پس از تعيين نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شركتهای کرج مراجعه و مميز مربوطه پس از برسی اوليه با توجه به موضوع فعاليت موسسه چنانچه نياز به اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح داشته باشد عندالزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی مي شود.

٦پس از وصول و ارائه مجوز لازم (در رابطه با موضوع موسسه) مميز ثبت شركتها بشرط عدم وجود نقص مدارك متقاضی را جهت پرداختن حق الثبت به حسابداری راهنمايی و مسئول حسابداری با توجه به سرمايه موسسه و تعيين مبلغ حق الثبت متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به بانک ملی ايران هدايت و پس از پرداخت وجه مذكور و ارائه فيش پرداختی به حسابداری حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامه متقاضی می كند و مميز مربوطه دستور ثبت را صادر و متقاضی به قسمت ثبت شركتها مراجعه می نمايد.

٧پيش نويس آگهی تاسيس تهيه شده پس از امضای رئيس اداره ثبت شركتهای کرج و تايپ آگهی مربوط متقاضی مجددا به قسمت ثبت شركتهای کرج مراجعه و پس از احراز هويت توسط مسئول قسمت از متقاضی ذيل ثبت دفتر(اصالتا يا وكالتا) امضا اخذ مينمايد و سپس يك نسخه از مدارك ( اساسنامه، صورتجلسه، تقاضانامه) كه ممهور به مهر اداره ثبت شركتهای کرج می باشد به متقاضی تسليم مي گردد و متقاضی به دبيرخانه اداره مراجعه و پرونده را تحويل داده يك برگ آگهی تايپ شده را به اداره كل دفتر روابط عمومي و امور بين المللي برده و پس از تعيين مبلغ جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار به بانك مراجعه و همراه فيش پرداخت شده به دبيرخانه مراجعه مي كند پس از امضای نسخ تايپ شده توسط رئيس اداره ثبت شركتها در اين مرحله آگهی صادر و دو نسخه تايپی به متقاضی تحويل می گردد يك نسخه جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و نسخه ديگر همراه فيش پرداختی به قسمت دايره آگهی ها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار داده می شود. در اين مرحله كار ثبت موسسه در کرج پايان يافته است.