• 026-32711327 (کرج)
  • 021-26655156 (تهران)

تغیر آدرس شرکت

تغیر آدرس شرکت

تغیر آدرس شرکت

کلیه اشخاص حقوقی جهت توسعه فعالیت اقتصادی خود میتوانند تغیر مکان یا آدرس دهند . مراحل تغیر آدرس در شرکتها را میتوانید با ارائه مشاوره از کارگروه تخصصی بین الملل دریافت نمایید .

  • مدارک لازم جهت تغیر آدرس شرکت

کلیه اسناد شرکت

  • مراحل تغیر آدرس شرکت
  1. تدوین صورت جلسه مجمع فوق العاده و در صورتی که اساسنامه شرکت به هیئت مدیره این اختیار را داده باشد تدوین صورت جلسه هیئت مدیره میتواند تنظیم گردد
  2. آدرس جدید همراه با کد پستی

پادمان حمایت از کسب و کار