افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

در جهت تحقق اهداف وسیع شرکت های تجاری نیاز به افزایش سرمایه یکی از آیکون های اصلی در راستای پیشبرد این مهم محسوب می شود و همین امر مستلزم افزایش اطلاعات مخاطبین جهت آمادگی بیشتر برای اجرایی کردن این امر می باشد. در مجموع و به طور خلاصه می توان گفت که شرکت های سهامی خاص برای افزایش سرمایه از سه روش می توانند استفاده کنند که عبارت است از : افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام به صورت نقدی ، افزایش سرمایه ازطریق افزایش مبلغ اسمی سهام به صورت غیر نقدی و افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده .